algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden New Me

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere CrossFit, Bokszaktraining, Yoga Bootcamp, Arrangementen bootcamp, Small Group en Personal Training lessen bij New Me. Door het sluiten van een online inschrijving of aankoop via de SportBit App, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
New Me is gevestigd te Houten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer: 58124446.
1. Overeenkomst
a. Een overeenkomst tussen New Me en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie via de SportBit App.
b. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van New Me.
c. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
d. New Me is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
2. Geldigheid abonnementen
a. De abonnementen en rittenkaarten zijn beperkt geldig. De specifieke geldigheid staat vermeld op de website van New Me. Als de geldigheidsduur is verlopen staan er geen trainingen meer open om te volgen.
b. Bij zware blessures, zwangerschap of andere privé omstandigheden kunnen wij het abonnement bevriezen. New Me kan hiervoor een doktersverklaring vragen.
c. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
d. Abonnementen worden stilzwijgend verlengd.
e. Stopzetten van een abonnement dient via Sportbit app te gebeuren voor de eerste van de maand. (1 maand opzegtermijn gerekend vanaf de 1e vd maand) Resistutie van een abonnement is niet mogelijk.
f. Rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Betaling
a. Betalingen dienen te geschieden via de SportBit App. U kunt uw betaling voldoen via iDEAL (losse trainingen en rittenkaarten) en automatische incasso (abonnementen). Bij niet betalen van de abonnementsgelden of rittenkaart mag New Me u weigeren bij de trainingen.
4. Wijzigingen of opschorten overeenkomst door New Me
a. New Me behoudt zich het recht om trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
b. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. New Me is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
c. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze door New Me van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
d. Bij New Me betaal je bij een rittenkaart alleen als je daadwerkelijk aanwezig bent of bij het niet op tijd annuleren van de les. Deze zekerheid geldt alleen als je je aanmeldt via ons agenda systeem van de SportBit App. Bij Twijfel bepaalt altijd New Me.
5. Annulering abonnement door de deelnemer
a. Annuleren van een maand abonnement is via Sportbit App mogelijk en dient gedaan te zijn voor de eerste van de maand. New Me bevestigt de annulering  via Sportbit App. In het geval dat het nieuwe maandabonnement is gestart, is er geen restitutie meer mogelijk.
b. Annuleren van een “jaar abonnement per maand betalen” of “jaar abonnement per jaar betalen” is via Sportbit App mogelijk en dient gedaan te zijn 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur . Als het Lid zijn jaar abonnement niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij New Me opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. In het geval dat het is gestart, is er geen restitutie meer mogelijk.
6. Aansprakelijkheid
a. New Me, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van New Me geschiedt op eigen risico.
b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van New Me, haar medewerkers en trainers, is New Me niet aansprakelijk.
c. New Me is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is New Me niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts. New Me behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.
d. New Me is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.
7. Website en privacy
a. New Me respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. New Me gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. New Me zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
b. De websites van derden waarnaar op de website www.new-me.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door New Me gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. New Me aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
8. Portretrecht / Beeldmateriaal
a. De Deelnemer van de Lessen verleent bij voorbaat toestemming aan New me voor openbaarmaking van, tijdens of rond de Lessen gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer/deelnemend bedrijf zichtbaar is.
b. New Me houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer of derde partij gemaakt is tijdens de Lessen, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.
9. Personal Training
a. Om verantwoord sporten te waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan één van de trainingen, een intakegesprek te hebben gehad. Daarna krijgt u een bevestiging die u getekend dient in te leveren bij uw persoonlijke trainer. Pas na ontvangst van het desbetreffende formulier zullen de trainingen starten.
b. Bij bevestiging van de inschrijving zal New Me meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is New Me bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn. Dit geldt zowel voor New Me als ook voor de deelnemer.
c. Op New Me rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de training, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers wordt door New Me bepaald. New Me voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat New Me niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
d. Een contract kan niet ontbonden worden en zal afgemaakt moeten worden. Dit geldt zowel voor New Me als de deelnemer. Mocht de deelnemer niet in staat zijn om de trainingen te volgen zal er geen restitutie plaatsvinden. Bij blessure, zwangerschap of andere omstandigheden kunnen wij het abonnement wel bevriezen en later een gevolg aan geven. Ook dit geldt zowel voor New Me als de deelnemer.
e.Alle bovenstaande voorwaarden gelden ook voor de personal-trainingen. Mits hier anders staat aangegeven
10. Pauzering
– Het is alleen mogelijk om een overeenkomst te pauzeren in geval van een blessure (en je een doktersverklaring hebt) of met zwangerschap.
– Een overeenkomst kan maximaal 3 maanden gepauzeerd worden, met een minimum van 1 volledige kalendermaand.
– Pauzeren voor vakanties is niet mogelijk en we raden aan de membership credits te gebruiken rondom je vakantie binnen dezelfde kalendermaand.
– Voor eventuele pauzeringen dient men te allen tijde een schriftelijk verzoek via e-mail naar info@new-me.nl met volledige uitleg van reden tot pauzering van lidmaatschap in te dienen.
– Een schriftelijk verzoek dient te allen tijde minimaal 14 dagen voorafgaand aan de te pauzeren maand ingediend te worden, tenzij het aan acute blessure betreft
– Na de pauzering wordt de overeenkomst automatisch weer geactiveerd.
– Met terugwerkende kracht pauzeren is niet mogelijk.
11. Duur en beëindiging van het lidmaatschap
– Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van het gekozen lidmaatschap.
– Na het verlopen van de contractperiode wordt deze automatisch verlengd met één maandabonnement, met een gelijk aantal lessen gebaseerd op het aflopende abonnement.
– Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, indien een lid één maand voor het einde van de contractperiode het lidmaatschap beëindigd. Beëindigen kan via SportBit.
– Het lidmaatschap wordt verlengd of aangepast, indien een lid één maand voor het einde van de contractperiode een nieuw of ander lidmaatschap kiest.
– Leden ontvangen één maand voor het einde van de contractperiode een email van New Me met daarin de vraag hoe een lid zijn lidmaatschap wilt continueren.
12. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
– Gedurende het lidmaatschap kan een lid zijn lidmaatschap alleen wijzigen naar een lidmaatschap met meerdere trainingen. Dus van 2- naar 3- of naar een onbeperkt aantal trainingen per week. Ook kan een lid de duur van zijn lidmaatschap verlengen, van 1 maand naar 6 maanden of naar 12 maanden. Dit noemen we Upgraden. Andere wijzigingen zijn alleen mogelijk wanneer de afgesloten contractperiode is geëindigd. Een lid wordt hier vooraf van op de hoogte gebracht.
– Een lid heeft bij een tussentijdse verandering of een pauze van het contract geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

Heeft u vragen?